Spelregels

Bij ons géén ingewikkelde en lange algemene voorwaarden, maar gewoon een korte set glasheldere spelregels. Check hieronder dus eenvoudig zelf of je akte standaard is en je kunt profiteren van het allerlaagste tarief.

Spelregels

 1. Er is een schriftelijke koopovereenkomst die door een makelaar is opgesteld. De kopers zijn particulier en maximaal met twee personen. De verkopers zijn eveneens particulier en maximaal met twee personen. Het gaat om de koop en levering van een bestaand particulier woonhuis of appartement bestemd voor zelfbewoning door de koper (géén beleggingspand). De koopsom van deze woning is lager dan één miljoen euro (€ 1.000.000).
 2. De aankoop wordt door de koper uitsluitend gefinancierd met eigen geld en/of geld
  afkomstig van een reguliere Nederlandse bankinstelling. De benodigde hypotheek wordt uitsluitend gevestigd op de aangekochte woning. Particuliere hypotheken of
  onderhandse geldleningen van particulieren (bv. een familiebanklening) zijn uitgesloten.
 3. De woning is niet afkomstig uit een nalatenschap of echtscheiding, is niet gekocht op een executieveiling en wordt niet verkocht uit faillissement of schuldsanering. Op de woning rust ook géén beslag. Informeer zo nodig bij de verkopend makelaar.
 4. Alle partijen verschijnen zelf (in persoon) bij het tekenen van de akte en worden niet vertegenwoordigd als gevolg van bewind, curatele, levenstestament, minderjarigheid, faillissement of wettelijke schuldsanering.
 5. De woning wordt overgedragen op de datum als in de koopakte is vermeld, de hypotheekopdracht van de bank is tijdig (minimaal vijf werkdagen voor de overdrachtsdatum) in ons bezit.
 6. Wij bepalen zoveel mogelijk datum, tijdstip en locatie van ondertekening van de akte(n). Alle voorafgaande correspondentie verloopt digitaal waarvoor we in het bezit moeten zijn van je mobiele telefoonnummer en je e-mailadres. Je kunt alleen via e-mail contact met ons opnemen – zo nodig wordt je teruggebeld.

 1. Jij en eventueel je partner (degenen die het geld lenen) zijn particulier en met maximaal twee personen. De bank (degene die het geld uitleent) is een reguliere Nederlandse bankinstelling. Particuliere hypotheken, zoals een familiebanklening, zijn uitgesloten.
 2. Het gaat om één onderpand: een bestaand particulier woonhuis of appartement.
 3. Jij en eventueel je partner zijn volledig eigenaar van het onderpand en beiden meerderjarig. Er is sinds je/jullie aankoop van het onderpand geen sprake geweest van een echtscheiding, overlijden, faillissement of schuldsanering. Ook is er geen sprake van een bewind, curatele of vertegenwoordiging op grond van levenstestament.
 4. Wij hanteren na ontvangst van jouw opdracht een behandeltermijn van tenminste één maand. De hypotheekopdracht van de bank is tijdig (minimaal vijf werkdagen voor de geplande datum van ondertekening van de hypotheekakte) in ons bezit.
 5. Wij bepalen zoveel mogelijk datum, tijdstip en locatie van ondertekening van de akte. Alle voorafgaande correspondentie verloopt digitaal waarvoor we in het bezit moeten zijn van je mobiele telefoonnummer en je e-mailadres. Je kunt alleen via e-mail contact met ons opnemen – zo nodig wordt je teruggebeld.

 1. Jij en je partner zijn samenwoners (of gaan samenwonen) en hebben géén kinderen.
 2. Jullie kopen een woning aan via Smart Start Notary en willen graag tevens een samenlevingsovereenkomst (met bijbehorende testamenten) afsluiten.
 3. Wij maken voor jullie een standaard samenlevingsovereenkomst op inclusief de meest voorkomende regelingen voor: de gebruikelijke huishoudkosten, de woning, de bankrekeningen, de inboedel, de levensverzekering, het partnerpensioen.
 4. Wij maken tevens voor ieder een standaard testament op (gelijkluidend) met benoeming van de partner tot enig erfgenaam en bij gelijktijdig of na elkaar overlijden de beide families, inclusief (eenvoudige) executele benoeming en een uitsluitingsclausule.
 5. Onze service omvat tevens één voorbespreking van maximaal vijf en veertig minuten. Tijdens dit gesprek worden de standaardakten uitgelegd en toegelicht en wordt gekeken of deze aan jullie wensen voldoen. Bij afwijking van de standaard samenlevingsovereenkomst of de standaard testamenten wordt meerwerk berekend tegen een vooraf afgesproken tarief.
 6. Wij bepalen zoveel mogelijk datum, tijdstip en locatie van ondertekening van de akte. Alle voorafgaande correspondentie verloopt digitaal waarvoor we in het bezit moeten zijn van je mobiele telefoonnummer en je e-mailadres. Je kunt alleen via e-mail contact met ons opnemen – zo nodig wordt je teruggebeld.

Smart Start Notary werkt niet met lange meerwerklijsten. Toch kan het voorkomen dat bij de behandeling van je dossier blijkt dat je dossier niet voldoet aan onze glasheldere spelregels zoals die op de website staan vermeld. In dat geval is er sprake van meerwerk. Voor het gemak staan onze glasheldere spelregels ook op de volgende pagina van dit document nogmaals vermeld.

 • Wil je de afspraak voor ondertekenen van de akte(n) verzetten? Of afwijken van de datum van ondertekening die in de koopakte is vermeld? Of wil je anderszins behandeling met spoed?
  In dat geval is strikt genomen niet voldaan aan onze glasheldere spelregels. Wij zullen in dat geval je zaak verder behandelen met een opslag van € 175 meerkosten (incl. BTW).
 • Is de hypotheekopdracht van de bank niet uiterlijk vijf werkdagen voor ondertekening van de akte(n) in ons bezit? In dat geval is strikt genomen niet voldaan aan onze glasheldere spelregels. Wij zullen in dat geval je zaak verder behandelen met een opslag van € 175 meerkosten (incl. BTW).
 • Wil je zelf de datum en het tijdstip van ondertekening van de akte(n) bepalen of wil je ondertekening van de akte(n) op locatie?
  In dat geval is strikt genomen niet voldaan aan onze glasheldere spelregels. Wij zullen in dat geval je zaak verder behandelen met een opslag van € 175 meerkosten (incl. BTW).
 • Ben je de Nederlandse taal (mogelijk) niet voldoende machtig?
  In dat geval behandelt Smart Start Notary je zaak alleen als je gebruik maakt van de door Smart Start Notary in te schakelen tolk. Ten einde teleurstelling bij het passeren van de akte(n) te voorkomen zal in geval van twijfel vooraf een telefonische kosteloze taalcheck worden uitgevoerd door een tolk/vertaler. Alleen ingeval blijkt dat je de Nederlandse taal onvoldoende machtig bent, zal door Smart Start Notary een tolk worden ingeschakeld die de uitleg van de akte bij het passeren zal vertalen in je moedertaal. De tolk stelt je tevens in staat om tijdens het passeren van de akte(n) in je moedertaal te communiceren met de notaris, bijvoorbeeld voor het stellen van vragen. De kosten voor begeleiding door een tolk bedragen € 399 (incl. BTW).
 • Is er sprake van een overbruggingshypotheek?
  In dat geval wordt de hypotheek niet alleen gevestigd op je nieuw gekochte woning maar ook (tijdelijk) op je oude woning. In dat geval is strikt genomen niet voldaan aan onze glasheldere spelregels. Wij zullen in dat geval je zaak verder behandelen met een opslag van € 175 meerkosten (incl. BTW) welke kosten betrekking hebben op de kosten van het extra (kadastraal) onderzoek.
 • Als om andere redenen niet onze glasheldere spelregels wordt voldaan,
  stellen we je direct in kennis. Smart Start Notary kan je zaak dan niet verder behandelen.Wel bieden we je de mogelijkheid om je dossier te upgraden naar het serviceniveau van DGF Notarissen, waarvoor je een all inclusive offerte ontvangt. Accepteer je die offerte dan zal Smart Start Notary geen kosten berekenen voor het overhevelen van het dossier.
 • In alle andere gevallen geldt: gaat je dossier niet door of kunnen wij je dossier niet verder behandelen omdat niet aan de spelregels wordt voldaan, dan berekenen wij drie/vierde van het offertetarief.

Akte van levering
In onze prijsopgave wordt ervan uitgegaan dat de akte volgens het KIK-systeem kan worden opgemaakt, in dat geval bedragen de inschrijvingskosten van het kkadaster € 94,50. Dit bedrag wordt vermeerderd naar € 165,- als jouw akte van levering niet volgens het KIK-systeem bij het Kadaster kan worden ingeschreven. Uiteraard doen wij er van onze zijde alles aan om te voldoen aan de eisen voor KIK-inschrijving. Echter, het kadaster bepaalt uiteindelijk de wijze van inschrijving achteraf en de daarmee gemoeide kosten.

Akte van hypotheek
In onze prijsopgave wordt ervan uitgegaan dat de akte volgens het KIK-systeem kan worden opgemaakt, in dat geval bedragen de inschrijvingskosten van het kadaster € 94,50. Dit bedrag wordt vermeerderd naar € 165,- als jouw hypotheekakte niet volgens het KIK-systeem bij het Kadaster kan worden ingeschreven. Uiteraard doen wij er van onze zijde alles aan om te voldoen aan de eisen voor KIK-inschrijving. Echter, het kadaster bepaalt uiteindelijk de wijze van inschrijving achteraf en de daarmee gemoeide kosten. Hou er rekening mee dat er diverse banken zijn die gebruik maken van een eigen model hypotheekakte dát niet geschikt is voor KIK-inschrijving. Wil je weten welke banken wél gebruik maken van een model hypotheekakte dat KIK kán worden ingeschreven? Check deze link.

DGF Notarissen

Meer behoefte aan volledige notariële ontzorging zoals uitgebreide service en advies?